กิจกรรมแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย

 

ประชาสัมพันธ์

บริการเครือข่ายเสมือน VPN
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการติดตั้งเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN)เพื่อให้บริการสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม

 

บริการพื้นที่สำหรับเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์ส่วนบุคคล (Web Hosting Service)
Web Hosting คืออะไร?
Web hosting คือพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล เช่น HTML,รูปภาพ หรือ โปรแกรมต่างๆ ที่ประกอบรวมกันเป็น “เว็บเพจ (Web Page)” ไว้ที่ “เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)” ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา (24 ชั่วโมง/วัน) Web Hosting ทำหน้าที่ ในการแผยแพร่เว็บเพจของเราให้ผู้อื่นเข้าชมได้ โดย Web Hosting จะเชื่อมต่อกับ Internet ตลอดเวลาเพื่อให้บริการเมื่อมีการเรียก ข้อมูลของ Web Site ที่จัดเก็บอยู่ อ่านเพิ่มเติม

 

บริการอิเล็กทรอนิกเมล (Electronic Mail Service)
อิเล็กทรอนิกเมล (Electronic Mail) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิก หรือเรียกย่อๆ ว่า อีเมล (E-Mail) เป็นบริการพื้นฐานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับหน่วยงานหรือบุคลากรในองค์กรเพื่อการติดต่อสื่อสาร  ทั้งระหว่างบุคลากรภายในองค์กร และหน่วยงานหรือบุคคลอื่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริการอีเมลใน มทร.อีสาน เป็นบริการเฉพาะ มีไว้เพื่อบริการแก่หน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยหน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าวสามารถใช้บริการด้วยการมีบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยการสมัครเพื่อขอรับบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต สามารถดำเนินการแบบออนไลน์บนเว็บไซด์ ระบบจัดการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต (https://www.rmuti.ac.th/network/services) อ่านเพิ่มเติม