บุคลากร นครราชสีมา

โครงสร้างบุคลากร วิศวกรรมเครือข่าย

 

นายชัยวัฒน์ แดงจันทึก
หัวหน้าแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย
นายพลากร ชาญสูงเนิน
วิศวกร
นายมงคล ทองคำ
วิศวกร