บุคลากร นครราชสีมา

โครงสร้างบุคลากร วิศวกรรมเครือข่าย

 

นายชัยวัฒน์   แดงจันทึก
หัวหน้าแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย

 

นายเชิดชัย   คนรู้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพลากร   ชาญสูงเนิน
วิศวกร

นายมงคล   ทองคำ
วิศวกร