อาจารย์ประกาย  นาดี

สารสนเทศเพื่องานวิชาการ

prakai@rmuti.ac.th โทร 2888

  • Current
responsive joomla slideshow

Home

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ส่งเสริมให้บุคคลากรในหน่วยงานต่างๆ มีการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากตัวบุคคลให้กลายเป็นความรู้ขององค์กร ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีพันธกิจให้บริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ เป็นหน่วยงานจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การบริการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ให้มีการใช้ประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด ผลจากการส่งผลงานเข้าประกวด หัวข้อ : การสมัครบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต ประเด็นที่ 6 การบริหารจัดการ : การบริหารความเสี่ยงในองค์กร ได้รางวัลชนะเลิศ

 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (33rd WUNCA)" เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประชุมดังกล่าว เป็นเวทีที่ให้มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตั้งแม่ข่าย RADIUS สำหรับบริการเครือข่าย eduroam  (RADIUS setup for eduroam service) ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ชลบุรี  เพื่อให้สถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกของ UniNet ในส่วนที่ยังไม่ เป็นสมาชิก eduroam สามารถเปิดให้บริการเครือข่าย eduroam ได้ 

 

       เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ โดยการนำของอาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๒ (The 2nd Seminar of office of Academic and Resources and Information Technology Rajamangala University of Technology Network : ARIT-NET2) เพื่ออบรมเพิ่มเติมความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการใช้งานและติดตั้งโปรแกรมห้องสมุด Cataloging Dspace การฝึกปฏิบัติการใช้งานและติดตั้งระบบ Dspace  และฝึกปฏิบัติการใช้งานและติดตั้ง โปรแกรม DNS Sec ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

ข้อมูลการติดต่อ

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 233000 แฟกส์: 044 233052 โทรภายใน (80) 2882 - ประกาย นาดี, ชัยวัฒน์ แดงจันทึก, พลากร ชาญสูงเนิน และ มงคล ทองคำ E-Mail: prakai@rmuti.ac.th, chaiwat.d@rmuti.ac.th, palagon.ch@rmuti.ac.th and mongkhol.th@rmuti.ac.th
วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-336370-1 โทรสาร 043-237483 โทรภายใน (81) 1531 - อาทิตย์ วงษ์พระลับ, สัญญา ม่วงมณี และ กฤษณะ ภูผาเผย E-Mail: artith.wo@rmuti.ac.th, sanya.mo@rmuti.ac.th and kitsana.pu@rmuti.ac.th
199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0-4277-2285 โทรสาร 0-4277-2158 โทรภายใน (83) 1605 - เติมศักดิ์ แสนเพียง, เด่นภา แสนเพียง และ ชัชวาลย์ คำมุงคุณ E-Mail: termsak.sa@rmuti.ac.th, denpha.sa@rmuti.ac.th and chatchawan.kh@rmuti.ac.th
วิทยาเขตสุรินทร์ 145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 Fax : 044-520764 โทรภายใน (84) 1400 - ธนพล เริ่มปลูก, วสุพล เริ่มปลูก และ ภูมินทร์ บุญสอน E-Mail: tanaphon.ro@rmuti.ac.th, wasuphon.re@rmuti.ac.th and phumin.bo@rmuti.ac.th
jQuery Modules Joomla Tabs