อาจารย์ประกาย  นาดี

สารสนเทศเพื่องานวิชาการ

prakai@rmuti.ac.th โทร 2888

  • Current
responsive joomla slideshow

Home

       การอบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้จัดโครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขึ้น เพื่อให้บุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรม โดยการอบรมนี้กล่าวถึงการใช้ระบบเครือข่ายอย่างปลอดภัย ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ รวมทั้งการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นได้

งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร กองนโยบายและแผน มทร.อีสาน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระหว่างวันที่ 16 -18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมแคแสด สำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย มทร.อีสาน โดยจะมีการเข้าศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ในวันที่ 17 และ 18 ธันวาคม เพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน