อาจารย์ประกาย  นาดี

สารสนเทศเพื่องานวิชาการ

prakai@rmuti.ac.th โทร 2888

  • Current

ครุภัณฑ์ VoIP

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ สถานที่ติดตั้ง เลขครุภัณฑ์ เบอร์โทร  รุ่น MAC Address ผู้รับผิดชอบ
1 อาคาร 13A ชั้น 3  1158-1313-071-24-5(40)  2882  3905 E0D1730B5731  
2            
3            
4            
5            
             
             
             
             

สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลำดับ สถานที่ติดตั้ง เลขครุภัณฑ์ เบอร์โทร  รุ่น MAC Address ผู้รับผิดชอบ
1            
2            
3            
4            
5            
             
             
             
             

สำนักงานอธิการบดี

ลำดับ สถานที่ติดตั้ง เลขครุภัณฑ์ เบอร์โทร  รุ่น MAC Address ผู้รับผิดชอบ
1 อาคาร 19 ชั้น 2 (กบค.)  1156-1110-071-216-1(1)/7-13(183) 2652 3905 08CC68E841C8  
2  อาคาร 19 ชั้น 2 (กบค.) 1156-1110-071-216-1(1)/7-103(183) 2653 3905 08CC68E83D25  
3  อาคาร 19 ชั้น 2 (กบค.)  1136-1110-071-216-1(1)/7-105(183)  2631 3905 08CC68E8341C  
4  อาคาร 19 ชั้น 2 (กบค.) 1156-1110-071-216-1(1)/7-181(183)  2630 3905 08CC68E83C9F  
5  อาคาร 19 ชั้น 2 (กบค.) 1156-1110-071-216-1(1)/7-102(183)  2640 3905 08CC68E834A1  
 6  อาคาร 19 ชั้น 2 (กบค.)  1156-1110-071-216-1(1)/7-167(183)  2003 3905  08CC68E832FC   
             
             
             

ข้อมูลการติดต่อ

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 233000 แฟกส์: 044 233052 โทรภายใน (80) 2882 - ประกาย นาดี, ชัยวัฒน์ แดงจันทึก, พลากร ชาญสูงเนิน และ มงคล ทองคำ E-Mail: prakai@rmuti.ac.th, chaiwat.d@rmuti.ac.th, palagon.ch@rmuti.ac.th and mongkhol.th@rmuti.ac.th
วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-336370-1 โทรสาร 043-237483 โทรภายใน (81) 1531 - อาทิตย์ วงษ์พระลับ, สัญญา ม่วงมณี และ กฤษณะ ภูผาเผย E-Mail: artith.wo@rmuti.ac.th, sanya.mo@rmuti.ac.th and kitsana.pu@rmuti.ac.th
199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0-4277-2285 โทรสาร 0-4277-2158 โทรภายใน (83) 1605 - เติมศักดิ์ แสนเพียง, เด่นภา แสนเพียง และ ชัชวาลย์ คำมุงคุณ E-Mail: termsak.sa@rmuti.ac.th, denpha.sa@rmuti.ac.th and chatchawan.kh@rmuti.ac.th
วิทยาเขตสุรินทร์ 145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 Fax : 044-520764 โทรภายใน (84) 1400 - ธนพล เริ่มปลูก, วสุพล เริ่มปลูก และ ภูมินทร์ บุญสอน E-Mail: tanaphon.ro@rmuti.ac.th, wasuphon.re@rmuti.ac.th and phumin.bo@rmuti.ac.th