Network-MA

18 มิถุนายน 2563 : chaiwat.d

 1. ประชุมชี้แจงบริการเว็บไซต์ สำนักศึกษาทั่วไป (คุณแบงค์)
 2. ยกเลิกบัญชีนักศึกษาพ้นสภาพ (มทร.อีสาน 1400/0967)
 3. ยกเลิกบัญชีนักศึกษาพ้นสภาพ (มทร.อีสาน 1400/0964)

17 มิถุนายน 2563 : chaiwat.d

 1. ร่วมงานจิตอาสา หนองระเวียง

16 มิถุนายน 2563 : chaiwat.d

 1. ส่งรายละเอียด เปิดเคสซ่อม UPS ห้อง server
 2. จัดทำ TOR เช่าวงจรสื่อสารข้อมูล 64-67
 3. ตรวจสอบครุภัณฑ์ โครงการครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ (RMUTi-One)

15 มิถุนายน 2563 : chaiwat.d

 1. จัดเก็บ Firewall logs
 2. Add member google class room 5 member
 3. ประชุมชี้แจงระบบจัดเก็บ Rmuti log

 


12 มิถุนายน 2563 : chaiwat.d

 1. ออกแบบ BW เช่าลิ้งค์ระหว่างวิทยาเขตและ Internet backup
 2. ประชุมความเสียง
 3. เตรียมจัดทำโครงการจัดซื้อ Storage Server
 4. จัดเก็บ Firewall Logs

 


11 มิถุนายน 2563 : chaiwat.d

 1. ติดตั้ง cert ระบบ edoc (.66, .78)
 2. เตรียมเอกสารการเช่าลิ้งค์ปี 64-67
 3. วิเคราะห์ปัญหาการ Auth ระบบจองชุด eslip
 4. จัดทำ sso ระบบ comservice

 


10 มิถุนายน 2563 :chaiwat.d

 1. ตรวจสอบการซ่อมแซม UPS ห้องเซิร์ฟเวอร์
 2. จัดเก็บ แยกครุภัณฑ์ห้องซ่อมคอมพิวเตอร์
 3. ประชุมให้ข้อมูลการพัฒนาระบบ oneservice

9 มิถุนายน 2563 : chaiwat.d

 1. กำหนดแนวทางการจัดทำระบบ oneservice
 2. แก้ปัญหา เครือข่าย Uninet Down สาเหตุไม่ได้รับ routing peer จาก uninet
 3. Update ระบบ CTS ระบบสอบภาษาอังกฤษออนไลน์
 4. ค้นและจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาละเมิดสิทธิเว็บไซต์จากภายนอก

8 มิถุนายน 2563 : chaiwat.d

 1. ได้รับแจ้งจากผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ตรวจสอบแล้วพบว่า เครื่อง Server AFW เกิดปัญหา Service ไม่ทำงาน แก้ไขโดยการ restart service แล้วยังไม่สามารถให้บริการได้ จึงต้องดำเนินการ reboot เครื่อง จึงสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
 2. UNINET เข้าตรวจสอบอุปรณ์ ณ ห้อง server
 3. แก้ปัญหา fiber CL-Park ขาด โดยการเดินสาย LAN UTP สำรองจากห้องสำนักงาน IT ชั้น 3 ชั่วคราว กำหนดให้เป็น VLAN 2002
 4. จัดเก็บ Firewall Logs ของวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2563