พื้นที่ให้บริการ

การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ 4 วิทยาเขต

 1. นครราชสีมา โทรภายใน (80) 2882
  • ประกาย นาดี, ชัยวัฒน์ แดงจันทึก, พลากร ชาญสูงเนิน และ มงคล ทองคำ
 2. ขอนแก่น โทรภายใน (81) 1531
  • อาทิตย์ วงษ์พระลับ, สัญญา ม่วงมณี และ กฤษณะ ภูผาเผย
 3.  สกลนคร โทรภายใน (83) 1605
  • เติมศักดิ์ แสนเพียง
 4.  สุรินทร์ โทรภายใน (84) 1400
  • ธนพล เริ่มปลูก, วสุพล เริ่มปลูก และ ภูมินทร์ บุญสอน