แบบฟอร์มขอใช้บริการ

  • แบบฟอร์มขอมีเว็บไซต์และฐานข้อมูลหน่วยงาน > Download
  • แบบฟอร์มขอมีที่อยู่อีเมลหน่วยงาน > Download
  • แบบฟอร์มขอลงทะเบียนใช้งานอุปกรณ์ iOTDownload
  • แบบฟอร์มขอเบิกยืมอุปกรณ์ > Download
  • แบบฟอร์มขอใช้บริการ > Download
  • แบบฟอร์มการลงทะบียนบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตสำหรับชั้นเรียน > Download
  • แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับการจัดบรรยายและฝึกอบรม > Download