บริการเครือข่ายเสมือน VPN

   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการติดตั้งเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN)เพื่อให้บริการสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ประโยชน์ของ RMUTi-VPN

1. เข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากที่บ้าน นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) ซื้อบริการจากผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้โดยกำหนดให้เข้าถึงบริการผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

2. เข้าถึงบริการอินทราเน็ตในมหาวิทยาลัยจากที่บ้าน เป็นการใช้บริการบางอย่างที่เป็นบริการเฉพาะหรือบริการอินทราเน็ตที่ติดตั้งและจำกัดให้ใช้งานจากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น การเข้าถึงและจัดการไฟล์บนพื้นที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน การเข้าถึงแม่ข่ายฐานข้อมูลของหน่วยงาน

   ก่อนการเชื่อมต่อ RMUTi-VPN การสื่อสารไปยังเครือข่ายใดๆ บนอินเทอร์เน็ต เป็นการสื่อสารโดยตรงจากเครื่องผู้ใช้ไปยังปลายทาง แต่เมื่อเชื่อมต่อ RMUTi VPN แล้ว การสื่อสารใดๆ ที่เกิดขึ้นจะผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเสมอ และทุกครั้งที่ไม่ต้องการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ Disconnect เพื่อประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายเสมือน

  * ข้อมูลการกำหนดค่าที่จำเป็น

     – Connection name ให้กำหนดค่าเป็น RMUTi-VPN

     – Server name or address ให้กำหนดค่าเป็น vpn.rmuti.ac.th

     – VPN type ให้กำหนดค่าเป็น Layer 2 Tunneling (L2TP/IPsec) หรือ Pre-shared key

     – Pre-shared key หรือ Secret ให้กำหนดค่าให้เป็น vpn@rmuti

คู่มือการให้บริการ