บริการพื้นที่สำหรับเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์ส่วนบุคคล (Web Hosting Service)

Web Hosting คืออะไร?

Web hosting คือพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล เช่น HTML,รูปภาพ หรือ โปรแกรมต่างๆ ที่ประกอบรวมกันเป็น “เว็บเพจ (Web Page)” ไว้ที่ “เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)” ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา (24 ชั่วโมง/วัน) Web Hosting ทำหน้าที่ ในการแผยแพร่เว็บเพจของเราให้ผู้อื่นเข้าชมได้ โดย Web Hosting จะเชื่อมต่อกับ Internet ตลอดเวลาเพื่อให้บริการเมื่อมีการเรียก ข้อมูลของ Web Site ที่จัดเก็บอยู่

บริการพื้นที่สำหรับเว็บไซต์หน่วยงาน มทร.อีสาน

เป็นบริการพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บเพจสำหรับหน่วยงานของ มทร.อีสาน ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยมีคุณลักษณะดังนี้

  • สามารถใช้ภาษาสคริบท์ PHP ในการทำเว็บเพจได้
  • สามารถใช้ฐานข้อมูล MySQL ได้
  • ไม่จำกัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
  • ใช้บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตในการเข้าจัดการพื้นที่

แบบฟอร์มขอใช้บริการ