บริการเครือข่ายไร้สาย

   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการระบบบริการเครือข่ายไร้สาย เพื่อให้บริการสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานเครือข่ายไร้สาย จะต้องทำการตั้งค่าเพื่อเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย

คู่มือการให้บริการ