เเจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่ของบริษัท Google

          บริษัท Google ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จากแบบไม่จำกัดพื้นที่การใช้งาน (Unlimited) เป็นแบบ Pooled Storage ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้งานที่ใช้บริการ RMUTI Google ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ทั้งนี้ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 บุคลากรและนักศึกษาที่มีข้อมูลมากกว่า 10 GB จำเป็นต้องจัดการข้อมูลที่มีอยู่ หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดข้อมูลอาจเกิดการสูญหาย และบริการของ Google เช่น Google Drive, Meet, Photos, Gmail จะไม่สามารถใช้งานได้

 

คำถาม : ถ้าจำเป็นต้องใช้พื้นที่เกิน 10 GB ทำอย่างไร

ตอบ : สามารถใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม Microsoft Onedrive ที่มหาวิทยาลัยให้บริการ โดยมีพื้นที่เก็บข้อมูล 5 TB (กรณีใช้งาน Microsoft Onedrive ต้องเป็นบุคลากรที่กำลังปฏิบัติงานหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น)

 

คำถาม : หากต้องการใช้งาน Microsoft Onedrive ที่มหาวิทยาลัยให้บริการ มีวิธีการเข้าใช้บริการอย่างไร

ตอบ : สามารถใช้งาน Microsoft Onedrive ตามคู่มือนี้ คู่มือการใช้งาน Microsoft Onedrive

 

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อ 2880-2882

E-Mail : ita@rmuti.ac.th

เพจ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน
https://www.facebook.com/ita.rmuti