เเจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่ของบริษัท Google


      ตามที่บริษัท Google ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริการจาก G Suite for Education เป็น Google Workspace for Education
และได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จากแบบไม่จำกัดพื้นที่การใช้งาน (Unlimited) เป็นแบบ Pooled Storage

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้งานที่ใช้บริการ RMUTI Google ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้การปรับเปลี่ยนการให้บริการของ RMUTI Google เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของบริษัท Google และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ใช้งาน RMUTI Google ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายใต้บัญชี account@rmuti.ac.th ทุกท่าน ให้ทำการโอนย้ายข้อมูลออกจากระบบ RMUTI Google โดยต้องปรับลดขนาดการใช้งาน Google Drive และบริการอื่นๆ ภายใต้การให้บริการจากบริษัท Google ของท่านให้เหลือพื้นที่ท่านละไม่เกิน 15GB โดยนโยบายการให้บริการของบริษัท Google ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

คำถาม : หากใช้งานพื้นที่เกิน 15 GB แล้วเมื่อถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 จะเป็นอย่างไร
ตอบ : ข้อมูลของผู้ใช้งานอาจจะถูกลบหรือสูญหาย โปรดสำรองข้อมูลไปยังแหล่งอื่น

คำถาม : ถ้าจำเป็นต้องใช้พื้นที่เกิน 15 GB ทำอย่างไร
ตอบ : สามารถใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม Microsoft Onedrive ที่มหาวิทยาลัยให้บริการ โดยมีพื้นที่เก็บข้อมูล 5 TB

 

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อ 2880-2882

เพจ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน
https://www.facebook.com/ita.rmuti